Nigiri Sake #22

NIGIRI SAKE #41

AR NANO3.5
BEZ NANO4.0

Lasis